Vimlinks 50 – Vim Cheat Sheet 2016, Back to Vim, vimfest 2016