Vimlinks 55 – ShellCheck.vim, WebVim, tagbar-phpctags.vim